Livebetting.se / Catena Media privacy and cookie policy

CATENA MEDIAS POLICY OM INTEGRITETSSKYDD OCH COOKIES

På Catena Media (”Catena Media“, ”vi“, ”oss“) behandlar vi personuppgifter om våra kunder och besökare på våra webbplatser  (“du“). Vi strävar efter att hantera dina personuppgifter med omsorg, hålla dem säkra och uppfylla dataskyddslagstiftningen.

Catena Media arbetar med performance marketing och lead generation på internet, med huvudkontor på Malta och dotterbolag i ett antal andra länder.

Hur den här policyn fungerar

Syftet med den här policyn är att förklara när, varför och hur vi behandlar information som kan avse dig (”personuppgifter”). Den ger också viktig information om dina lagstadgade rättigheter. Den här policyn har inte till syfte att ersätta villkoren i något avtal som du har med oss, eller några rättigheter som du kan ha enligt dataskyddslagstiftning.

Klicka på ett ämne i listan nedan för att läsa mer om enskilda ämnen i större detalj genom att följa de olika länkarna. Vi har märkt paragraferna i policyn för att göra det enkelt för dig att navigera till den information som är mest relevant för dig.

Innehåll

 

 1. Vem ansvarar för att ta hand om dina personuppgifter?. 2
 2. Vilka personuppgifter behandlar vi?. 2
 3. Vad använder vi dina personuppgifter till och när behandlar vi dina personuppgifter?. 2
 4. Vem delar vi dina personuppgifter med?. 3
 5. Internationella överföringar.. 4
 6. Direktmarknadsföring.. 4
 7. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?. 4
 8. Vilka är dina rättigheter?. 5
 9. Cookiepolicy – Bilaga A.. 7

 

 

1.                   Vem ansvarar för att ta hand om dina personuppgifter?

Catena Operations Ltd med säte på adressen Quantum Place, Triq ix-Xatt, Ta´Xbiex, Gzira, Malta GZR 1052, bär huvudansvaret för att ta hand om dina personuppgifter (din personuppgiftsansvariga). Med personuppgiftsansvarig avses det företag som fastställer metoden för och syftet med att behandla personuppgifter.

Du bör vara medveten om att trots att vi bär huvudansvaret för att ta hand om dina personuppgifter kan information förvaras i databaser som är åtkomliga för andra företag. Vid åtkomsten till dina personuppgifter ska alla företag uppfylla de standarder som föreskrivs i den här policyn.

Catena Media är en bolagskoncern med dotterbolag i flera länder, t.ex. i Europeiska unionen, Australien, Japan och USA.

2.                   Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan behandla följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Födelseuppgifter
 • E-postadress
 • Lösenord
 • IP-adress
 • Platsuppgifter
 • Webbplatsanvändning
 • Kön
 • Ålder
 • Yrke
 • Personliga preferenser och åsikter

3.                   Vad använder vi dina personuppgifter till och när behandlar vi dina personuppgifter?

Catena Media kommer att samla in information direkt från dig när du använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser.

Vi använder dina personuppgifter för att

 • skicka ut e-post med reklam för våra produkter och tjänster. Se även paragraf 6 nedan om direktmarknadsföring.
 • analysera information i våra system och databaser för att förbättra vårt sätt att bedriva vår verksamhet och våra webbplatser efter användarpreferenser, för att erbjuda en bättre tjänst och användarupplevelse.
 • förbättra och rikta annonser som du tar emot från oss.
 • registrera dig på ett chattforum eller en community, om vi gör en sådan tillgänglig, där du kan lämna kommentarer.
 • uppfylla eller utöva några av våra juridiska skyldigheter eller rättigheter.

Vi behandlar bara dina personuppgifter i de syften som föreskrivs i denna paragraf 3, och när vi är säkra på att

 • du har gett oss tillstånd att använda uppgifterna på det sättet eller
 • vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att stödja ”berättigade intressen” som vi har som företag (t.ex. för att förbättra våra produkter eller utföra analyser över våra dataset), på ett sätt som är proportionerligt och respekterar ditt privatliv.

4.                   Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi arbetar med många tredje parter som bidrar till att administrera vår verksamhet och utföra tjänster. De här tredje parterna kan ibland behöva åtkomst till dina personuppgifter.

 • Vår leverantör av postapplikationer Aweber Systems, Inc., med säte i USA, som är s.k. privacy shield certifierad som du kan läsa i här och behandlar personuppgifter på våra vägnar.
 • Vår leverantör av pluginprogram och värd på WordPress.com Automattic, Inc, med säte i USA, som är s.k. privacy shield certifierad som du kan läsa i här och behandlar personuppgifter på våra vägnar.
 • Våra leverantörer av analystjänster (t.ex. Google, Hotjar och VWO), som behandlar personuppgifter för sina egna syften som personuppgiftsansvariga. Läs vår cookiepolicy i bilagan nedan för att se hur du kan förhindra åtkomst till dina personuppgifter av analysleverantörer.
 • Tjänsteleverantörer eller personuppgiftsbiträden som hanterar dina personuppgifter på våra instruktioner, t.ex. molntjänster.
 • Våra dotterbolag i Catena Media group, som finns i eller utanför EU/EES. Överföringar av personuppgifter kommer att ske i enlighet med Catena Medias avtal för dataöverföringar inom koncernen.
 • Om vi har en skyldighet att avslöja uppgifter för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller skydda våra intressen eller vår säkerhet.
 • Om vi säljer, köper eller omorganiserar någon verksamhet eller några tillgångar, eller om våra tillgångar förvärvas av en tredje part, inklusive prospektiva säljare eller köpare.

5.                   Internationella överföringar

Med internationella överföringar avses att personuppgifter förs över till ett land som ligger utanför Europeiska unionen.

Såsom föreskrivs i paragraf 4 ovan kan vi tillåta åtkomst till dina personuppgifter för tredje parter som kan finnas utanför Europeiska unionen.

Vi kan också avslöja dina personuppgifter om vi får en juridisk begäran eller myndighetsbegäran från en utländsk brottsbekämpande myndighet utanför Europeiska unionen.

Vi kommer alltid att vidta åtgärder för att säkerställa att internationella överföringar av information administreras på ett sätt som skyddar dina rättigheter och intressen. Varje begäran om information som vi tar emot från brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter kommer att kontrolleras noga innan personuppgifter lämnas ut.

Du har rätt att be oss om mer information om de skyddsåtgärder som vi har infört enligt ovan. Kontakta oss (se paragraf 8) om du önskar mer information.

6.                   Direktmarknadsföring

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig om produkter och tjänster som vi och våra partner erbjuder när det gäller t.ex. onlinecasino, bettingtjänster och finanstjänster. Det kan ha formen av e-post eller riktade annonser på internet.

 

I vissa fall kommer vår behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte att baseras på våra berättigade intressen (se paragraf 3 ovan). När det krävs enligt lag kommer den att baseras på ditt samtycke.

 

Du har alltid rätt att när som helst säga nej till vidare direktmarknadsföring. Du kan använda länken för att tacka nej som finns i all direktmarknadsföring eller kontakta oss (se paragraf 8).

 

Vi vidtar åtgärder för att begränsa direktmarknadsföringen till en skälig och proportionerlig nivå, och att skicka kommunikation som vi tror kan vara av intresse eller relevans för dig, baserat på den information som vi har om dig.

 

 

7.                   Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det är skäligen nödvändigt för de syften som anges i paragraf 3 i denna policy.

Under vissa omständigheter behåller vi dina personuppgifter under en viss tidsperiod för att uppfylla t.ex. juridiska, skatterelaterade krav eller bokföringskrav.

Vi kan ha en policy om bevarande av uppgifter för de personuppgifter som finns i vår besittning. När dina personuppgifter inte längre behövs kommer vi att säkerställa att de antingen raderas på ett säkert sätt eller anonymiseras.

8.                   Vilka är dina rättigheter?

Du har ett antal rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Mer information om var och en av dessa rättigheter finns i den tabell som anges längre ner.

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller skriftligt till Catena Media på den adress som anges i paragraf 1 ovan.

Notera följande om du vill utöva dina rättigheter:

 

Rättighet Vad det här betyder
Åtkomst Du kan be oss att

 • bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter
 • ge dig en kopia av dessa uppgifter
 • ge dig annan information om dina personuppgifter, t.ex. vilka uppgifter vi har, vad vi använder dem för, vem vi lämnar ut dem till, om vi för ut dem utanför EU och hur vi skyddar dem, hur länge vi behåller dem, vilka rättigheter du har, hur du kan framställa ett klagomål, var vi fick dina uppgifter ifrån och om vi har utfört något automatiskt beslutsfattande eller automatisk profilering, i den mån informationen inte redan har lämnats till dig i denna policy,
Korrigering Du kan be oss att korrigera felaktiga personuppgifter.

Vi kan försöka verifiera uppgifternas riktighet innan vi korrigerar dem.

Radering Du kan be oss att radera dina personuppgifter, men bara om

·         de inte längre behövs för de syften som de samlades in för eller
·         du har tagit tillbaka ditt samtycke (när behandlingen baserades på samtycke) eller
·         du har en framgångsrik rätt till invändning (se ”Invändning” nedan) eller
·         de har behandlats på ett olagligt sätt eller
 • det behövs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.

Vi är inte skyldiga att uppfylla din begäran om att radera dina personuppgifter om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig

·         för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller
·         för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Det finns vissa andra omständigheter då vi inte är skyldiga att uppfylla din begäran om radering, men dessa två är de mest sannolika omständigheter då vi skulle neka till denna begäran.

Begränsning Du kan be oss att begränsa (dvs. behålla men inte använda) dina personuppgifter, men bara om

·         deras riktighet är omstridd (se Korrigering), så att vi kan verifiera deras riktighet eller
·         behandlingen är olaglig, men du vill inte att de raderas eller
·         de inte längre behövs i de syften som de samlades in för, men vi ändå behöver dem för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
 • du har utövat rätten att invända, och verifieringen av huvudsakliga skäl pågår.

Vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter efter en begäran om begränsning om

 • vi har ditt samtycke eller
 • det behövs för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
 • det behövs för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.
Portabilitet Du kan be oss att lämna dina personuppgifter till dig i ett strukturerat, vedertaget, maskinläsbart format, eller så kan du be oss att få dem ”porterade” direkt till en annan personuppgiftsansvarig, dock i varje fall endast om

·         behandlingen är baserad på ditt samtycke eller uppfyllandet av ett avtal med dig och
 • behandlingen utförs med automatiska metoder.
Invändning Du kan invända till behandling av dina personuppgifter som har våra ”berättigade intressen” som rättslig grund, om du anser att dina grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än våra berättigade intressen.

Vi har möjlighet att visa att vi har tvingande berättigade intressen som är viktigare än dina rättigheter och friheter.

Internationella överföringar Du kan be om att få en kopia av eller hänvisning till de skyddsåtgärder enligt vilka dina personuppgifter förs ut utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vi kan redigera avtal om dataöverföringar eller relaterade dokument (dvs. fördunkla viss information i dessa dokument) av kommersiellt känsliga skäl.

Tillsynsmyndighet Du har rätt att framställa ett klagomål till den behöriga lokala tillsynsmyndigheten om vår behandling av dina personuppgifter.

Vi ber dig att försöka lösa problem med oss först, även om du har rätt att kontakta din tillsynsmyndighet när som helst.

 

9.                   Cookiepolicy – Bilaga A

Vi använder cookies

För att erbjuda dig fullständiga funktioner när du besöker vår webbplats, känna igen dina preferenser och göra användningen av vår webbplats mer bekväm och enkel använder vi så kallade cookies.

Vad är cookies?

En cookie, pixel eller liknande teknik är en liten fil eller information som sparas på din dator eller enhet när du besöker webbplatsen. Den gör att webbplatsen kan komma ihåg dina åtgärder och preferenser (t.ex. inloggning, språk, teckenstorlek och andra visningspreferenser) över en tidsperiod, så att du inte behöver ange dem varje gång du kommer tillbaka till webbplatsen eller bläddrar från en sida till en annan.

 

Dina alternativ

 

Genom att använda vår webbplats samtycker du till användning och lagring av cookies på din dator eller enhet.

 

Du kan generellt se vår webbplats utan cookies, men vissa delar av webbplatsen kanske inte fungerar som de ska eller så kan navigeringen bli långsammare.

 

Om du inte vill att cookies lagras på din dator eller enhet kan du avaktivera det relevanta alternativet i systeminställningarna i din webbläsare. Du kan också när som helst radera sparade cookies i systeminställningarna i din webbläsare.

 

Mer information om hur du avaktiverar eller raderar cookies finns här: https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/. Kom dock ihåg att om du inte accepterar cookies kan det begränsa våra erbjudandens funktioner.

Kategorier av cookies

Vi använder cookies för olika syften och med olika funktioner.

En del cookies är

 • nödvändiga i tekniska termer (teknisk nödvändighet)
 • lagrade och använda under en viss tidsperiod (lagringens varaktighet)
 • placerade och lagrade av oss eller en tredje part (cookieleverantör).

Teknisk nödvändighet

Cookies som är tekniskt

 • nödvändiga: Vi använder vissa cookies eftersom de är strikt nödvändiga för att webbplatsen och dess funktioner ska fungera på rätt sätt. Dessa cookies placeras automatiskt på din dator eller enhet när du går in på webbplatsen eller en viss funktion, om du inte har ställt in din webbläsare på att avvisa cookies.
 • inte nödvändiga: Cookies som inte är strikt nödvändiga placeras på din dator eller enhet för att förbättra användbarheten och prestandan för vår webbplats eller spara vissa inställningar som du har gjort. Vi använder också cookies som inte är strikt nödvändiga i teknisk mening för att få information om hur frekvent användningen av vissa områden på vår webbplats är, så att vi kan anpassa oss efter dina behov och krav på mer riktad grund.

Lagringens varaktighet

Sessionscookies: Vissa cookies behövs bara under din webbplatssession, så kallade sessionscookies. De kommer att raderas eller bli ogiltiga så snart du lämnar webbplatsen eller din aktuella session upphör. Sessionscookies används exempelvis för att behålla viss information under din session.

Permanenta cookies: En del cookies lagras under längre tid. Det gör exempelvis att vi kan känna igen dig när du går in på vår webbplats igen vid en senare tidpunkt och använda sparade inställningar. Till följd av det kan du komma in på webbsidor snabbare med större enkelhet, och du behöver till exempel inte göra vissa inställningar igen, t.ex. välja språk. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en i förväg definierad tidsperiod.

Flödescookies: Dessa cookies används för kommunikation mellan våra interna servrar inom vår företagskoncern. De placeras i din dator eller enhet när du börjar navigera på webbplatsen och raderas efter att du har navigerat färdigt på webbplatsen. Flödescookies får ett unikt identifikationsnummer, men gör inte att vi kan dra slutsatser om den faktiska kunden eller användaren.

Cookieleverantörer

Leverantörscookies: Dessa är cookies som placeras av oss eller operatören av vår webbplats, som beställs av oss.

Tredjepartscookies: Tredjepartscookies lagras och används av andra organisationer eller webbplatser, t.ex. webbanalysverktyg. Externa leverantörer kan också använda cookies för att visa annonser eller integrera innehåll från sociala nätverk, t.ex. sociala pluginprogram. Mer information om webbanalysverktyg och mätning av räckvidd finns nedan i denna cookiepolicy.

Användning av cookies för webbanalys och mätning av räckvidd

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies för att identifiera frekvensen hos användningen av vissa områden av vår webbplats och identifiera preferenser. Informationen om din användning av denna webbplats som genereras av cookien (inklusive din trunkerade IP-adress) överförs till en Googleserver i USA och lagras där. Google kommer att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen för oss och utföra ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i den mån tredje parter behandlar dessa uppgifter på Googles vägnar.

Du kan avaktivera Google Analytics med hjälp av ett webbläsartillägg om du inte vill att webbplatsanalysen ska ske. Du kan ladda ner tillägget här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=.

Detta tillägg lagrar information om hur du avstår på din enhet, vilket matchar din avaktivering av Google Analytics. Notera att denna typ av avstående endast leder till avaktivering av Google Analytics för den enhet och webbläsare som avståendet aktiverades från. Du kan dessutom behöva återaktivera det om du raderar cookies från din enhet.

Våra vanligaste cookies är:

Cookiens namn Cookie-
leverantör
Syfte
Google Analytics Google Denna cookie placeras av Google. Den gör att vår webbplats kan få information om våra användares användning av vår webbplats, t.ex. tidpunkten för besöket, besökta sidor, om användaren har besökt dem tidigare och de webbplatser som besöktes före vår.
Facebook Pixel Facebook Denna cookie placeras av Facebook. Den gör att vår webbplats kan mäta, optimera och bygga upp en publik för annonskampanjer på Facebook.
One Signal One Signal Denna cookie placeras av One Signal. Den gör att vår webbplats kan komma ihåg att du har prenumererat på pushnotiser. Den hjälper oss också att leverera personliga notiser.
VWO VWO Denna cookie placeras av VWO. VWO placerar cookies i slutanvändarens och kundens webbläsare för att identifiera användaren. Cookies innehåller inte några av dina personuppgifter. De kan också samla in och lagra information lokalt på din enhet, med hjälp av mekanismer som webbläsarlagring.
Hotjar Hotjar Denna cookie placeras av Hotjar. Den samlar in icke-personlig information, med det övergripande målet att ge dig en bättre webbplatsupplevelse, diagnostisera tekniska problem och analysera trender.
Unbounce Catena Media Unbounce är ett verktyg som hjälper oss att bygga bättre landningssidor. Unbouncecookies kommer att användas för att samla in icke-personliga uppgifter som används för att förbättra landningssidorna och ge en bättre upplevelse.
AdWords AdWords AdWords används för att aktivera Google PPC-kampanjer (pay per click).
Double Click Double Click Double Click används för annonsörer och för att annonsera på flera annonsservrar.

 

 

Version 1.0 18 maj 2018